چهارمین نشست کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی - حمایتی

موضوع:

پایدارسازی تأمین مالی نظام حمایتی با تأکید بر نظام مالیاتی اسلام

 

سخنران:

محمدرضا کارگر شورکی

سرپرست موسسه کار و تأمین اجتماعی

 

اعضاء نشست:

مهدی رضوان

مدیر پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی 

 

اسماعیل گرجی‌پور

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

 

زینب مرادی‌نژاد

کارشناس پژوهش موسسه کار و تأمین اجتماعی

 

مهدی موحدی بکنظر

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی

 

سیدهادی موسوی‌نیک 

عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 

زمان:

شنبه 10 تیرماه 1402 ساعت ۱۰ الی 12

 

مکان:

پژوهشکده امور اقتصادی، سالن پژوهش

 

لینک حضور در نشست

https://b2n.ir/earcc