کمیته اجرایی

دکتر محمدجواد توکلی

رییس کمیته اجرایی

دکتر علی فتحانی

دبیر کمیته اجرایی