شورای سیاستگذاری

دکتر سیداحسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر ایرج توتونچیان

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر داود دانش‌جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پرویز داودی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسن سبحانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر اسماعیل سقاب اصفهانی

دبیر ستاد راهبری تحول دولت

دکتر عباس شاکری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی طیب‌نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر عرب‌مازار

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جعفر قادری

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر محمود متوسلی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران