• اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی
 • مبانی نظری اصلاح ساختار بودجه‌ریزی (نظریه دولت در بودجه‌ریزی، سهم مطلوب مداخله دولت در اقتصاد، مطلوبیت یا عدم مطلوبیت کسری بودجه در شرایط رکودی و راهبردهای مواجهه با کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی، اصول حاکم بر بودجه مطلوب)
 • مشکلات ساختار بودجه‌ریزی کشور (مشکلات فرایند بودجه‌ریزی، مشکلات سند بودجه، مشکلات فرهنگ بودجه‌ریزی، سهم کم بودجه عمرانی از کل بودجه، مداخلات زیاد در بودجه، مشکل تأمین اجتماعی در بودجه، آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)
 • اصلاحات محوری در بودجه‌ریزی کشور (فرایند بودجه‌ریزی، سند بودجه، قوانین بودجه‌ریزی، ساختار سازمانی)
 • قواعد تنظیم‌گر در نظام بودجه‌ریزی ایران
 • شاخص‌های تدوین و ارزیابی بودجه (شاخص‌های عدالت بودجه استانی، سهم مطلوب درآمدها، مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)
 • آسیب‌شناسی منابع بودجه (وابستگی به نفت، سرمایه‌فروشی به‌جای مولدسازی دارایی‌های دولت، ناپایداری منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی استقراض)
 • آسیب‌شناسی مصارف بودجه (سهم بالای بودجه جاری، اسراف در بودجه، و...)
 • الگوی بهبود منابع و مصارف بودجه (پایدارسازی منابع بودجه، صرفه‌جویی در مصارف بودجه، اولویت‌بندی مصارف بودجه)
 • الگوی مطلوب تنظیم روابط دولت و شرکت ملی نفت و گاز در بودجه (الگوی شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و گاز در بودجه)
 •  الگوی تقویت مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و عمومی در انجام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
 • چگونگی بهبود عملکرد صندوق توسعه و بانک‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی
 • الگوی بومی حسابداری بودجه در مقایسه با الگوی GFSM
 • سند تحول ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور