کمیته اجرایی

دکتر محمدمهدی مجاهدی مؤخر

دبیر کمیته اجرایی