نام فایل دسترسی به فایل

دستورالعمل اجرایی راه اندازی و فعالیت کارگروههای تخصصی همایش اقتصاد ایران

دانلود فایل

دستورکار جلسات کارگروه‌های تخصصی

دانلود فایل

صورتجلسه کارگروه‌ها

دانلود فایل

درخواست پوستر نشست تخصصی

دانلود فایل

فرم ارزشیابی مقالات همایش اقتصاد ایران

دانلود فایل

معرفی همایش

دانلود فایل