محور "اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی" شامل دو کارگروه ذیل است:

اعضای کارگروه اقتصادی

فتح‌اله تاری

فتح‌اله تاری

رئیس کارگروه

 

آرین دانشمند

آرین دانشمند

دبیر کارگروه

 

 
 
مرتضی خورسندی

مرتضی خورسندی

عضو کارگروه

 

سید‌محمدرضا سیدنورانی

سید‌محمدرضا سیدنورانی

عضو کارگروه

 

آمنه شهیدی

آمنه شهیدی

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی
 • مشکل انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی(نظریه‌های انتخاب عمومی و نظریه بازی‌ها)
 • اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری اقتصادی
 • اقتصاد سیاسی نظام پولی و ارزی (تعارض منافع موجود در نظام پولی کشور)
 • اقتصاد سیاسی نظام مالی (تعارض منافع موجود در نظام مالی کشور)
 • اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تأکید بر اقتضائات تصمیم‌گیری در شرایط تحریم
 • آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی(ناهماهنگی در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ناشی از تعدد تصمیم‌گیران، نااطمینانی‌ها، وقفه زمانی در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی زمانی در تصمیم‌ها؛ مشکل تعارض منافع در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی)
 • راهبردهای بهبود عملکرد ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی (تقویت احزاب، نظام دو مجلسی، استقلال بانک مرکزی، مجلس تخصصی؛ ساختار رصد و پایش سیاست‌ها)
 • الگوی تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی
 • کاربرد اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی در مطالعه اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نقش عدم‌اطمینان و نقصان اطلاعات در اقتصاد سیاسی، کاربرد نظریه بازی‌ها در بررسی مسائل اقتصاد سیاسی)
 • سند تحول ساختار حکمرانی سیاست‌گذاری اقتصادی
 • آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی منابع طبیعی کشور

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت تصاویر
جلسه اول کارگروه
1402/03/16 دانلود فایل دانلود فایل - - -
جلسه دوم کارگروه 1402/03/27 دانلود فایل دانلود فایل - - -
اولین پیش‌نشست تخصصی 1402/04/05 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل -
دومین پیش‌نشست تخصصی 1402/04/05 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل -
سومین پیش‌نشست تخصصی 1402/04/12 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل -
چهارمین پیش‌نشست تخصصی 1402/04/13 دانلود فایل دانلود فایل - دانلود فایل -

اعضای کارگروه سیاسی و حقوقی

 امین‌رضا عابدی‌نژاد

امین‌رضا عابدی‌نژاد

رئیس کارگروه

 

 سیدمصطفی محمدی

سیدمصطفی محمدی

دبیر کارگروه

 

 
 
مهدی خطیبی

مهدی خطیبی

عضو کارگروه

 

علی‌اصغر ربیعی

علی‌اصغر ربیعی

عضو کارگروه

 

محسن رحمتی‌نیا

محسن رحمتی‌نیا

عضو کارگروه

 

علی سعیدی

علی سعیدی

عضو کارگروه

 

مصطفی عبداللهی

مصطفی عبداللهی

عضو کارگروه

 

کمیل قنبرزاده

کمیل قنبرزاده

عضو کارگروه

 

 مصطفی محمدی عراقی

مصطفی محمدی عراقی

عضو کارگروه

 


موضوعات

 • مبانی نظری اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی
 • مشکل انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی(نظریه‌های انتخاب عمومی و ادوار تجاری سیاسی)
 • اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری اقتصادی
 • اقتصاد سیاسی نظام پولی و ارزی (تعارض منافع موجود در نظام پولی کشور)
 • اقتصاد سیاسی نظام مالی (تعارض منافع موجود در نظام مالی کشور)
 • اقتصاد سیاسی برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تأکید بر اقتضائات تصمیم‌گیری در شرایط تحریم
 • آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی(ناهماهنگی در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ناشی از تعدد تصمیم‌گیران، نااطمینانی‌ها، وقفه زمانی در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی زمانی در تصمیم‌ها؛ مشکل تعارض منافع در ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی)
 • راهبردهای بهبود عملکرد ساختار حکمرانی تصمیم‌گیری اقتصادی (تقویت احزاب، نظام دو مجلسی، استقلال بانک مرکزی، مجلس تخصصی؛ ساختار رصد و پایش سیاست‌ها)
 • الگوی تقویت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی
 • کاربرد اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی در مطالعه اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیری اقتصادی (نقش عدم‌اطمینان و نقصان اطلاعات در اقتصاد سیاسی، کاربرد نظریه بازی‌ها در بررسی مسائل اقتصاد سیاسی)
 • سند تحول ساختار حکمرانی سیاست‌گذاری اقتصادی

نشستهای تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت تصاویر
اولین نشست تخصصی
1402/03/21 - - - دانلود فایل -
دومین نشست تخصصی 1402/03/24 دانلود فایل - - دانلود فایل -
سومین نشست تخصصی 1402/03/30 دانلود فایل - - دانلود فایل -
چهارمین نشست تخصصی 1402/04/04 دانلود فایل - - - -
پنجمین نشست تخصصی 1402/04/12 دانلود فایل - - - -
ششمین نشست تخصصی 1402/04/14 دانلود فایل - - - -