اعضای کار گروه

محمد نعمتی

محمد نعمتی

رئیس کارگروه

 

علی طاهری فرد

علی طاهری فرد

دبیر کارگروه

 

 
 
مسعود درخشان

مسعود درخشان

عضو کارگروه

 

محمد عظیم زاده ارانی

محمد عظیم زاده ارانی

عضو کارگروه

 

احمد مرتضایی

احمد مرتضایی

عضو کارگروه

 

فاضل مریدی

فاضل مریدی

عضو کارگروه

 

احمد ملکی

احمد ملکی

عضو کارگروه

 

سید مسلم موسوی درچه

سید مسلم موسوی درچه

عضو کارگروه

 

محمدرضا مهرافشان

محمدرضا مهرافشان

عضو کارگروه

 

محمد نوروزی

محمد نوروزی

عضو کارگروه

 

محمد یاراحمدی

محمد یاراحمدی

عضو کارگروه

 


موضوعات


نشست‌های تخصصی


نشست‌ها و جلسات کارگروه

- تاریخ مستندات حاضران کلیپ صوت

اولین نشست تخصصی

1402/06/20 - - - دانلود فایل
دانلود فایل
دانلود فایل

دومین نشست تخصصی

1402/06/21 دانلود فایل - - دانلود فایل
دانلود فایل

سومین نشست تخصصی

1402/06/27 دانلود فایل اول
دانلود فایل دوم
- - دانلود فایل

چهارمین نشست تخصصی

1402/06/28 دانلود فایل - - دانلود فایل

پنجمین نشست تخصصی

1402/07/04 - - - دانلود فایل

جلسه کارگروه

- - - - -